Algemene voorwaarden La Plume Media

Laatst bijgewerkt: Haarlem, 10 maart 2020

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft bedrijven te voorzien van (strategisch) communicatieadvies (“Advies”) en communicatie-uitingen (“Content”) te creëren (gezamenlijk de “Diensten”). Zie voor meer informatie: https://www.laplumemedia.nl/ (de “Website”).

Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen La Plume Media en haar opdrachtgevers (de “Opdrachtgever”). La Plume Media biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat Opdrachtgever deze Voorwaarden accepteert. La Plume Media kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen La Plume Media en Opdrachtgever.

1. Definities

 1. La Plume Media: La Plume Media, een eenmanszaak gevestigd te Haarlem (2012 HS) aan Dreef 32 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34312859. Hierna ook aangeduid als “Aanbieder”.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie La Plume Media een Overeenkomst aangaat, of onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan.
 3. Opdracht: iedere opdracht die Opdrachtgever aan La Plume Media geeft voor het leveren van Diensten, in welke vorm dan ook.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen La Plume Media en Opdrachtgever op het moment dat La Plume Media de Opdracht accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop.
 5. Partijen: La Plume Media en Opdrachtgever gezamenlijk.

2. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen La Plume Media en Opdrachtgever komt ofwel tot stand op het moment dat La Plume Media een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, ofwel als La Plume Media uitvoering aan de Opdracht geeft.
 2. La Plume Media heeft het recht om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Opdrachtgever moet Opdrachten en vervolginstructies altijd schriftelijk indienen bij La Plume Media.
 4. La Plume Media zal de Overeenkomst zelfstandig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. La Plume Media zal daarbij de benodigde zorgvuldigheid betrachten jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.
 5. Opdrachtgever zal La Plume Media alle informatie en materialen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever deze informatie en materialen niet op tijd verstrekt, mag La Plume Media de Opdracht opschorten en extra kosten die voortkomen uit de vertraging factureren. La Plume Media zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte brengen.
 6. La Plume Media heeft het recht om meer werkzaamheden te verrichten dan zoals vermeld in de Overeenkomst en deze werkzaamheden in rekening te brengen, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. La Plume Media zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte brengen.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van La Plume Media zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen of indien schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.
 2. Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van Opdrachtgever en geldt alleen voor de specifieke onderliggende Opdracht. La Plume Media mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die Opdrachtgever verstrekt juist zijn.
 3. La Plume Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in aanbiedingen en offertes zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4. Uitvoeringstermijn

 1. La Plume Media en Opdrachtgever kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen La Plume Media de Opdracht zoals vastgelegd in de Overeenkomst uitvoert (de “Uitvoeringstermijn”). De Uitvoeringstermijn gaat in op het moment dat La Plume Media de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigt.
 2. Als La Plume Media de Uitvoeringstermijn overschrijdt, dan heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Ook kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet ontbinden bij termijnoverschrijding door La Plume Media, tenzij de uitvoering ervan blijvend onmogelijk is of de Opdracht ook niet uitvoert binnen een door haar opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

5. Opdracht en tarieven

 1. Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.
 2. La Plume Media mag de tarieven tussentijds verhogen in het geval van onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden die plaatsvinden na totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Tarieven zijn exclusief de kosten die zijn aangegeven in de offerte onder “offerte exclusief”, eventuele onkosten van La Plume Media voor zover niet vallend onder “offerte exclusief”, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Eventuele onkosten zoals bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn. Dergelijke kosten worden voorafgaand met de Opdrachtgever besproken en door de Opdrachtgever geaccordeerd.
 5. La Plume Media is gerechtigd om per begin van het jaar een inflatiecorrectie op het overeengekomen tarief toe te passen.

6. Betaling en incasso

 1. La Plume Media is gerechtigd om een voorschotnota te sturen ter hoogte van 20% van de waarde van de overeengekomen Opdracht, die per omgaande dient te worden voldaan. Tot het moment van ontvangst van de betaling van de voorschotnota is La Plume Media niet verplicht tot het verrichten van enige werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling van de facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Als Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt is hij direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van de wettelijke handelsrente plus 2%. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat Opdrachtgever het volledige bedrag heeft voldaan. Voorts is de Opdrachtgever alle door La Plume Media gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd alsook eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten, inclusief enige daarover verschuldigde rente.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is met enige betalingsverplichting heeft La Plume Media het recht om de uitvoering van enige lopende Overeenkomst op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, tenzij Opdrachtgever op verzoek van La Plume Media en tot genoegen van La Plume Media zekerheid heeft gesteld voor betaling.
 5. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om zich jegens La Plume Media te beroepen op opschorting of verrekening.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de Overeenkomst door La Plume Media geleverde blijft eigendom van La Plume Media totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Intellectuele Eigendomsrechten zijn van deze bepaling uitgesloten, omdat deze te allen tijde bij La Plume Media blijven berusten.
 2. Opdrachtgever zal alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendommen van La Plume Media veilig te stellen.
 3. Voor het geval La Plume Media haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan La Plume Media en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van La Plume Media zich bevinden, zodat zij deze terug kan nemen.

8. Intellectuele eigendom

 1. La Plume Media is de exclusieve eigenaar van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en/of voortvloeiend uit de Diensten, zoals (maar niet beperkt tot): patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de “Intellectuele Eigendomsrechten”). La Plume Media is ook de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot alle andere materialen, diensten en informatie aangeboden door La Plume Media.

9. Gebruik en licentie

 1. Zolang Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet uit hoofde van de Overeenkomst, verleent La Plume Media aan Opdrachtgever een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten voor de doeleinden zoals beschreven in, of bekend ten tijde van het sluiten van, de Overeenkomst. Als Opdrachtgever niet (langer) aan zijn verplichtingen voldoet, kan La Plume Media deze licentie intrekken zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 2. Zijn er over de doeleinden geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Diensten waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan La Plume Media schriftelijk bekend te zijn gemaakt.
 3. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van La Plume Media niet gerechtigd de Content te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst. Voor elk gebruik van de Diensten waarvoor geen toestemming is verleend, komt La Plume Media een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van EUR 1.500 (vijftienhonderd Euro).
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van La Plume Media veranderingen in de Diensten aan te brengen.
 5. La Plume Media heeft de vrijheid om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

10. Geheimhouding

 1. La Plume Media en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en enige onderhandelingen uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door La Plume Media en/of Opdrachtgever.
 2. La Plume Media en Opdrachtgever zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. La Plume Media en Opdrachtgever zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht.

11. Inzet derden

 1. La Plume Media is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de Overeenkomst, zulks naar het oordeel van La Plume Media, dat wenselijk maakt. La Plume Media zal, in geval derden worden ingeschakeld, bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

12. Overmacht

 1. La Plume Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder in ieder geval begrepen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop La Plume Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor La Plume Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van La Plume Media of van derden daaronder begrepen.
 2. La Plume Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat La Plume Media haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. La Plume Media kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
 4. Indien La Plume Media ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is La Plume Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid

 1. La Plume Media kan op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor directe schade van welke aard dan ook geleden door wie dan ook ten gevolge van of verband houdend met de door La Plume Media geleverde Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 2. La Plume Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat La Plume Media is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. La Plume Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. La Plume Media is niet aansprakelijk voor de uitingen die in aangeleverde Diensten, en in het bijzonder in de Content, worden gedaan
 5. Indien La Plume Media om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van La Plume Media is in ieder geval steeds beperkt tot schade waarvoor zij is verzekerd en het bedrag dat de verzekeraar van La Plume Media in dat specifieke geval uitkeert.
 6. La Plume Media zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht.
 7. La Plume Media staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

14. Vrijwaring

 1. Voor zover de wet dit toelaat, zal Opdrachtgever La Plume Media vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) van derden die voortkomen uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan La Plume Media toerekenbaar is.
 2. In het geval dat derden La Plume Media aanspreken in situaties zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Opdrachtgever La Plume Media zowel buiten als in rechte bijstaan en daarbij alles doen dat van hem verwacht mag worden.

15. Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. La Plume Media en Opdrachtgever gaan de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Als de Overeenkomst uitdrukkelijk beperkt is naar inhoud of tijd, zal de Overeenkomst door het volbrengen van deze inhoud of tijd automatisch eindigen.
 3. La Plume Media kan de Overeenkomst direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:
  – Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  – Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
  – Opdrachtgever wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  – Opdrachtgever kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.
 4. La Plume Media kan de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of indien La Plume Media goede grond heeft te vrezen dat dit het geval zal zijn. Opdrachtgever moet La Plume Media bij niet-nakoming van zijn verplichtingen een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.
 5. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde Diensten, en meer in het bijzonder de Content, te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.
 6. Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door La Plume Media bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

16. Privacy

 1. La Plume Media voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In de Privacy Policy van La Plume Media staat omschreven welke persoonsgegevens La Plume Media verwerkt.

17. Overig

 1. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 2. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet overdragen aan derde partijen. La Plume Media kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst toewijzen en/of overdragen aan een derde, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever nodig is.
 3. Als La Plume Media (onderdelen van) deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van het recht om dit op een later tijdstip wel tegenover Opdrachtgever af te dwingen.
 4. La Plume Media heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen. La Plume Media zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 5. Deze Voorwaarden en de Overeenkomst inclusief eventuele bijlagen vormen de gehele Overeenkomst tussen partijen.
 6. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien La Plume Media geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen La Plume Media en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. In geval van geschillen tussen de Opdrachtgever en La Plume Media zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 3. Indien mediation geen uitkomst biedt zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


La Plume Media

Dreef 32
2012 HS Haarlem

T: 023 202 1333
E: info@laplumemedia.nl
W: www.laplumemedia.nl

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden